Quyết định về việc công bố công khai dự toán thu – chi quý 1 năm 2023 của trường TH Phú Hiệp 2